Informace "Dětském koutku" ...

Naše mateřská škola je zařízení rodinného typu s alternativními prvky.

 

Mateřská škola je od 1. 1. 1999 zařazena v síti škol MŠMT a od 1. 4. 2006 zapsána do školského rejstříku Ústeckého kraje.

 

Chceme navázat na ty nejlepší, léty prověřené tradice dobré a funkční „velké rodiny“, kde se mají všichni rádi a pomáhají si.

Co si představit pod pojmem alternativní prvky? Hledáme a necháme se inspirovat přínosnými prvky jednotlivých alternativních směrů. V Montessori pedagogice se nám líbí myšlenka „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ -  motto Marie Montessori. A úžasné pomůcky na seznamování dětí s velikostmi, tvary, čísly. Je to tedy „hravá matematika“, která děti velmi baví.

Poznávání přírody a prostředí kolem nás má tato alternativní pedagogika nápaditě zpracované do pro děti zajímavých projektů. V této oblasti poznávání lze najít podobu s dalším alternativním směrem Waldorfskou pedagogikou. Její motto je „Svět je dobrý“ – představitel Rudolf Steiner. A myslíme si, že tak by to děti měly s naší pomocí cítit. Tento alternativní směr hodně využívá výtvarných činností dětí, výtvarného experimentování, písniček, pohádek a dramatizace. Když tedy spojíme prvky Montessori pedagogiky, která hodně podporuje intelektuální rozvoj dětí a prvky Waldorfské pedagogiky, která je více zaměřená na estetický a emocionální rozvoj dětí, získáme variantu klasické pedagogiky „Škola hrou“ – myšlenka J. A. Komenského, s jiným, současným přístupem.

 

Cílem naší předškolní výchovy je zabezpečit optimální harmonický fyzický a psychický rozvoj dětí od tří do šesti let, včetně poznávacích funkcí, v souladu s jejich věkovými možnostmi a zvláštnostmi a zabezpečit uspokojování biologických a psychických potřeb dětí tak, aby v šestém roce svého života byly připravené na plynulý a úspěšný přechod ze školy mateřské do prvního ročníku školy základní.

 

 

CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

 

Objekt mateřské školy se nachází nedaleko centra města v ulici Odboje, bezprostřední okolí je zastavěno rodinnými domky dvoupodlažními, situovanými do bloku městské zástavby se zahradami, na které navazuje i zahrada MŠ. Okolí umožňuje bezproblémový přístup, příjezd a parkování, případně možnost využití nedaleké zastávky MHD.

 

Provoz MŠ je přístupný bezbariérově. K dispozici jsou dvě herny s ložnicí + hygienické zařízení a pobytová zahrada s altánkem. Úpravy povrchů jsou z hygienicky vhodných a schválených materiálů pro provoz MŠ, sádrové omítky, keramické dlažby, akustické materiály. Francouzská okna umožňují ze všech prostor přímý vstup do zahrady. Předpokladem pro zdárný provoz tohoto zařízení je udržení nízké nemocnosti, kterou může podpořit dobré mikroklima zajištěné podlahovým topením (jako jediná MŠ v našem městě). Tento komfort zajišťuje stabilní teplotu v místech nejvíce využívaných pro výchovně vzdělávací činnosti a hry dětí.

 

V naší MŠ jsou nadstandardně vytvořeny  akustické podmínky podle nejnovějších trendů, norem a vyhlášek. V hernách MŠ je na stropní betonové konstrukci podvěšen širokopásmový akustický podhled, doplněný dělící akustickou stěnou, která zároveň umožňuje členit prostor podle aktuálních potřeb.

 

 

NAŠE PROSTORY

 

Objekt nové mateřské školy v ulici Odboje v Litoměřicích je provozu od srpna 2012.

 

Mateřská škola je nadstandardně vybavena a poskytuje nadstandardní služby

· podlahové vytápění v hernách a v ostatních prostorách

· akustické podhledy v hernách

· velké plochy denního osvětlení

· krytý zahradní altán

· z každé herny přímý výstup do školní zahrady

· rodiče dětí mají k dispozici vlastní přístupový čip k hlavnímu vstupu

· parkovací plochy v blízkosti MŠ

· po dohodě možnost alternativního stravování dětí

· jídlo je vydáváno samoobslužnou formou

· kapacita 25 dětí

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, které mírou i kvalitou odpovídá osobním možnostem a potřebám dětí. Děti poznatky získávají na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím vlastní činnosti. Malý počet dětí na jednu učitelku nám umožňuje vnímat každé dítě jako jedinečnou bytost s individuálními možnostmi a potřebami.

 

VĚCNÉ PODMÍNKY

 

Mateřská škola má dostatečné, hygienikem schválené prostory.život, smyslová výchova, matematika, řeč a jazyk, kosmická výchova.Vybavení hračkami a pomůckami je v dostatečném množství, výtvarný a pracovní materiál je průběžně doplňován.Děti mají možnost samy se podílet na úpravě a výzdobě MŠ.

 

ŽIVOTOSPRÁVA

 

Děti mají zajištěno celodenní stravování. Děti, které přicházejí do MŠ hned při zahájení provozu, mají možnost snídaně. Všechny děti mají dopolední přesnídávku s ovocem a výběrem ze dvou nápojů (mléčný a čaj). Oběd je dětem dovážen z Centrální školní jídelny. Jídlo je vydáváno samoobslužnou formou, děti si samy určují velikost porcí. Časový odstup mezi jídly je 2,30 – 3,00 hod. Pitný režim je zajištěn během celého provozu. Děti si mohou neustále doplňovat nápoj.

Ve spolupráci s Centrální školní jídelnou můžeme dětem zajistit různé druhy diet.

Příchod a odchod dětí je možný podle dohody v rámci celé provozní doby.

Dobu odpoledního odpočinku si děti volí individuálně samy.

Děti využívají městské sportoviště s umělým povrchem na pohybové aktivity, krytý bazén a v zimní sezóně solnou jeskyni.

 

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

 

Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí.

Využíváme věkové různorodosti dětí, kdy se mladší děti nenásilně učí od svých starších kamarádů.

 

Působíme na děti tak, aby se navzájem respektovaly – každý něco zná a umí. Nikdo neumí všechno a hned.

Různé věkové složení dětí ve třídě nám umožňuje některé denní aktivity připravit pro skupiny stejně starých dětí, kdy skupinu tvoří maximálně 8 dětí.

 

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Naše mateřská škola je jednotřídní a rodinného typu. Ve třídě jsou umístěné děti různého věku – od tří do šesti let.

 

Činnosti pro děti připravujeme tak, aby se děti mohly zdravě rozvíjet a aby děti samy poznaly, co všechno již dovedou. Hlavně děti učíme na základě prožitku a zkušenosti a prostřednictvím činností a her. To znamená, že co nejvíce využíváme metody prožitkového a kooperativního učení a učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí a podporují jejich zvídavost. Také uplatňujeme situační učení, praktické ukázky ze života a věcí kolem nás. Významnou roli v naší práci hraje spontánní učení, které je založené na přirozené nápodobě, práce s Montessori pomůckami a společná práce na projektech. Montessori pedagogika podporuje spontánní zvídavost dětí. K tomu jsou vyrobeny speciální didaktické pomůcky, které se vyznačují logickou návazností.

 

Při manipulaci s pomůckami k matematice děti získají konkrétní číselnou představu. Čísla, počty, jednoduché matematické operace jsou pro ně zajímavou hrou.

 

Pomůcky pro rozvoj jazyka pomáhají dětem, aby se naučily samostatně vyjadřovat a formulovat své myšlenky. Děti také mají možnost seznamovat se s písmeny.

 

Poznatky o přírodě a o světě kolem nás získávají děti tak, že provádějí různé praktické pokusy. To jim umožňuje chápat souvislosti a vytvořit si představu o souhře živé a neživé přírody a člověka.

Waldolfské pedagogiky využíváme spojení pohybu a činností s písničkami a říkankami. Inspirovali jsme se také sepětím této pedagogiky s přírodními jevy a lidovými tradicemi. 

 

V naší výchovně vzdělávací činnosti také pracujeme s programem Metoda dobrého startu. V jednotlivých lekcích si děti procvičují hudebně pohybové dovednosti, sluchovou analýzu a syntézu, fonematický sluch, slovní vyjadřování a hlavně grafomotoriku a cviky pro nácvik správného psaní.

 

Soubor Klasika před školou je sestaven hudebními pedagogy a děti se v krátkých a poutavých ukázkách seznamují s vhodně vybranými skladbami vážné hudby. To podporuje jejich vnímání a soustředění.

 

angličtinou jsou děti seznamovány podle výukových materiálů Wow britské společnosti Wattsenglish s akreditací MŠMT. Výuka je formou edukativní hry a zábavných příběhů. Děti jsou neustále vtahovány do výuky – reagují a hlavně mluví.

 

Náš školní vzdělávací program „My a svět kolem nás“ je rozpracován na jednotlivé a na sebe logicky navazující tematické celky tak, aby byl zabezpečen optimální fyzický a psychický rozvoj dětí a uspokojování jejich biologických a psychických potřeb tak, aby v šestém roce svého života byly připravené na plynulý a úspěšný přechod ze školy mateřské do prvního ročníku školy základní.

 

Tato ustanovení jsou v souladu se Školským zákonem č. 561/ 2004 Sb.